Podkarpackie Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dla inwestycji „Kino Centrum Cyfryzacja”

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dla inwestycji „Kino Centrum Cyfryzacja”

Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja.
Numer ogłoszenia: 430944 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kulturalne w Przemyślu , ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6782009, 6783550, faks 16 6782009.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
zal_nr_1_formularz_oferty.pdf
zal_nr_2_formularz_cenowy_kino.pdf
zal_nr_3_oswiadczenie_kino.pdf
zal_nr_4_umowawzor_kino.pdf
zal_nr_5_lista_podmiotow_grupy_kapitalowe.pdf
zal_nr_6_informacja_grupy_kapitalowe.pdf
zal_nr_7_wykaz_dostaw_kino.pdf
 
Powiaty