Podkarpackie Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dla inwestycji „Kino Centrum Cyfryzacja”

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dla inwestycji „Kino Centrum Cyfryzacja”

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na Dostawę sprzętu dla inwestycji „Kino Centrum Cyfryzacja”

SIWZ
Załącznik 1 Formularz Oferty
Załącznik 2 Formularz Cenowy
Załącznik 3 Oświadczenie
Załącznik 4 Wzór Umowy
Załącznik 5 Lista Podmiotów
Załącznik 6 Informacja
Załącznik 7 Wykaz Dostaw
 
Powiaty