Podkarpackie Statut

S T A T U T


STATUT
CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU

I. Postanowienia ogólne


§ 1


Centrum Kulturalne w Przemyślu zwane dalej „ Centrum Kulturalnym” jest samorządową instytucją kultury zorganizowaną, na mocy zarządzenia wojewody przemyskiego nr 20 z dnia 29 marca 1991r. jest kontynuacją Wojewódzkiego Domu Kultury utworzonego na mocy analogicznego zarządzenia nr 12/75 z dnia 2 lipca 1975, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku poz. 406), zwana dalej „ ustawą”,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
3) postanowień niniejszego Statutu,
4) innych obowiązujących przepisów prawa.
 

 

§ 2


1. Organizatorem Centrum Kulturalnego jest Województwo Podkarpackie.
2. Nadzór nad Centrum Kulturalnym w imieniu organizatora sprawuje, Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
 

 

§ 3


1. Centrum Kulturalne wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 4/99 prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Centrum Kulturalnego jest miasto Przemyśl, a terenem działalności obszar województwa podkarpackiego.
3. Centrum Kulturalne może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

II. Cele i zadania


§ 4


Celem działania Centrum Kulturalnego jest zachęcanie i przygotowywanie społeczeństwa do uczestnictwa w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury, a także stwarzanie warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.
 

 

§ 5


Do podstawowych zadań Centrum Kulturalnego w zakresie działalności merytorycznej należy w szczególności :
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2) kształtowanie kompetencji w zakresie kultury (edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę),
3) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz udostępnianie informacji dotyczących życia kulturalnego regionu,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
5) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego,
6) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych,
7) promocja i popularyzacja twórczości indywidualnej i zbiorowej w zakresie różnych dziedzin sztuki.
 

 

§ 6


1. Zadania wymienione z § 5 Centrum Kulturalne realizuje poprzez:
1) organizowanie festiwali, przeglądów konkursów, koncertów, spektakli, wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki,
2) organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
3) organizację imprez artystycznych, oświatowych, oświatowych, spektakli, pokazów sztuki profesjonalnej i dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
4) warsztaty i plenery artystyczne,
5) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
6) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie funkcjonowania uczniowskiego ruchu artystycznego, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami o podobnych zadaniach oraz z jednostkami samorządów terytorialnych i organami administracji państwowej.
2. Centrum Kulturalne może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:
    1) impresariatu artystycznego,
    2) usług szkoleniowych i instruktażowych,
    3) usług promocyjno-reklamowych,
    4) usług turystyki kulturalnej,
    5) działalności kinowej.
3. Przychody uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 2 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalnośc statutową Centrum Kulturalnego.


III. Organy zarządzające i doradcze


§ 7


1. Organem zarządzającym w Centrum Kulturalnym jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
   1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
   2) reprezentowanie Centrum Kulturalnego na zewnątrz,
   3) nadzór nad kadrą kierowniczą,
   4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej, 
   5) nadzór nad majątkiem i mieniem Centrum Kulturalnego,
   6) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
   7) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań,     
      wniosków i informacji,
   8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
   9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Centrum Kulturalnego,
  10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej,
4. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum Kulturalnego:
    1) Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum Kulturalnego.
    2) Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   3) Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.
5. Dyrektor kieruje Centrum Kulturalnym przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.
7. Zastępca Dyrektora kieruje bieżącą działalnością wskazanych przez Dyrektora działów.
8. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności i reprezentuje Centrum Kulturalne na zewnątrz w zakresie spraw objętych udzielonym przez Dyrektora pełnomocnictwem.
 

 

§ 8


1. Organizację wewnętrzną Centrum Kulturalnego, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Centrum Kulturalnym organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
 

 

§ 9


1. W Centrum Kulturalnym działa Społeczna Rada Programowa zwana dalej „Radą” jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. W skład Rady wchodzą pracownicy Centrum Kulturalnego, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji kultury, środowisk twórczych oraz sponsorów działalności kulturalnej.
3. Członków Rady w liczbie nie przekraczającej dziewięciu powołuje Dyrektor Centrum Kulturalnego.
4. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie planów działalności merytorycznej.
5. Spotkania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.
6. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
7. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Kadencja Rady trwa dwa lata.


IV. Gospodarka finansowa


§ 10


Podstawą działalności finansowej Centrum Kulturalnego jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 111. Centrum Kulturalne prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Źródła finansowania działalności Centrum Kulturalnego :
    1) dotacja z budżetu organizatora, w tym :
        a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
        b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
        c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów.
    2) dotacje inne niż wymienione w ppkt. 1
    3) przychodów z prowadzonej działalności,
    4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
    5) wpływ z innych źródeł.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Centrum Kulturalnego określają odrębne przepisy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz pokrycie straty Centrum Kulturalnego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd
 

 

§ 12


(uchylony)

 

 

§ 13


(uchylony)
 

V. Postanowienia końcowe


§ 14


1. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum Kulturalnego może dokonać organizator na zasadach i trybie określonym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez organizatora w trybie określonym dla jego nadania.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
 

Poprawiony (wtorek, 17 czerwca 2014 11:23)

 
Powiaty